Köpvillkor Alf Pettersson AB

Allmänna leveransbestämmelser AL161-2219 (PDF)


1) Dessa leveransbestämmelser börjar gälla mellan säljaren och kunden direkt vid beställning, muntlig eller skriftlig. Säljaren skall informera om dessa bestämmelser på hemsida och i alla orderdokument.

2) Alla priser är exklusive moms.

3) Särskild plockavgift tillkommer på varje sändning och i förekommande fall debiteras kunden emballagekostnaden, såsom t.ex. pall, pallkrage och specialemballage.

4) Fraktkostnad tillkommer.

5) Transportskador skall reklameras hos transportören. Transportskador som inte rapporteras innan transportörens reklamationsfrist kan ej ersättas.

6) Ansvaret för godset övergår till transportören och köparen när det lämnats ut av säljaren, dock övergår varan i köparens ägo först efter fullgjord betalning.

7) Produkt- och affärsrelaterad kunskap som delas mellan säljaren och kunden får inte användas, eller göras åtkomlig för konkurrerande verksamhet.

8) Båda parterna åtar sig också att säkerställa att känslig information inte läcker ut till följd av oaktsamt agerande.

9) Sekretess-ansvaret mellan säljaren och kunden gäller för gemensamt hanterad information under minst 18 månader från senaste leverans av artikel i fråga.

10) För kundanpassade produkter gäller ansvar endast för, avvikelse från överenskommet utförande eller produktionsfel. Det åligger kunden att kontrollera ritningar i god tid innan överenskommen produktionsstart.

11) Tecknad order av kundanpassade produkter kan inte hävas utan medgivande från säljaren.

12) Leverans sker enligt överenskommelse vid orderläggning, för lagerhållna varor normalt samma eller följande dag.

13) Angivna priser i allmänna dokument eller på hemsida är vägledande och prisändringar kan göras utan extra meddelande.

14) Ordererkännande och specifika produktunderlag från säljaren reglerar vad som är överenskommet och det åligger kunden att kontrollera. Alla dokument från säljaren anses godkända 5 arbetsdagar efter att det tillhandahållits kunden, om ingen part dessförinnan gjort invändning.

15) Det åligger kunden att betala säljaren inom angiven betaltid och kunden kommer vid försenad inbetalning att debiteras räntekostnad.

16) Om varor har skador eller fel som beror på konstruktionen eller har uppkommit vid tillverkning eller annan hantering som säljaren ansvarar för åligger det säljaren att ersätta skadad vara.

17) Det åligger kunden att på säljarens begäran returnera reklamerad vara på säljarens bekostnad.

18) Vid erkänd reklamation ska ersättningsvara skickas kostnadsfritt till den leveransadress som gällde vid ursprunglig leverans. Om kunden vill ha varan skickad till annan plats har säljaren rätt att debitera den extra fraktkostnaden.

19) När ersättningsvara skickas innan reklamationen godkänts debiteras den i väntan på analys av reklamerad vara. Betaltidens längd ska medge att varan returneras, besiktigas och krediteras innan betaldtiden löper ut. Om reklamationen godkänns ska ersättningsvaran, returfrakten och ersättningsfrakten krediteras. Om reklamationen inte godkänns förfaller fakturan till betalning.

20) Säljaren tar ansvar för det arbete och de produkter
han/hon har levererat. Garantiåtagandet kan inte, och ska inte, omfatta de tjänster eller produkter dit den levererade varan infogats eller monterats. Det innebär att endast de av säljaren levererade produkterna omfattas av garantiåtagandet.

21) Vid fel som omfattas av garantin åligger det både säljaren och köpare att minimera den sammanlagda skadan och dess följder. Extra skador som orsakats till följd av att man använt en skadad eller felaktig vara kan vid åtgärd komma att debiteras kunden.

22) Om varan är en komponent som monterats till en större enhet gäller garantin endast den skadade varan och inte arbete i samband med utbyte.

23) Under inga omständigheter åligger det säljaren att täcka kostnader för stillestånd eller annan följdskada som felet kan ha orsakat. Säljaren ansvarar inte för tapp av vätskor eller annat innehåll som orsakats av fel på vara. Säljaren ska heller inte ansvara för skador på annans egendom till följd av tappat eller läckt innehåll.

24) I de fall kunden monterar varan till en större enhet eller säljer den vidare i orört skick förändras inte säljarens åtagande, avseende garanti eller andra bestämmelser.

25) I de fall kunden tar på sig ett större leveransansvar vid vidareförsäljning är det under eget ansvar.

26) Det åligger brukaren att kontrollera täthet och funktion. Det åligger också brukaren att kontrollera och vid behov efterdraga skruvförband.

27) Skador till följd av felaktigt montage eller användande omfattas inte av garantin.

28) Garantitiden är 12månader och skada som anmälts efter garantitiden ersätts inte.

29) Som befrielsegrunder räknas extra ordinära natur- eller samhällsförlopp som inte bör ha kunnat förutses. Befrielse från parternas åtaganden kan åberopas bara om händelserna är så allvarliga att de omöjliggör eller allvarligt försvårar respektive parts möjlighet att uppfylla sina åtaganden. Vid avsteg från bestämmelser, eller hävande av ansvar på grunder enligt ovan åligger det båda parter att minimera skadan.

30) Eventuella punktskatter som tillkommer efter orderläggning p.g.a. myndighetsbeslut, tillägg-debiteras.

31) Eventuell tvist emellan parterna ska i första hand lösas genom förhandling parterna emellan. Om det krävs extern hjälp för att lösa tvisten, och parterna inte kan enas om skiljemän, ska den avgöras av allmän domstol.

32) Säljare har rätt att häva lagda order om kostnaderna för produkten ändras mer än 5% från orderdatum till tillverkningsdatum.


  • Kontakt

    Har du frågor?

    Kontakta oss