Trygg Processpartner

Att vara en trygg processpartner handlar om tre saker för oss: Att alltid erbjuda den bästa produkten utifrån kundens behov, att hålla hög kvalitet i både produkt och process samt att alltid leverera i tid.

Hela verksamheten är samlad i vår fabrik i Alingsås. Det gör att alla medarbetare utvecklas tillsammans och vi lär av varandra. Korta beslutsvägar och samlad kompetens från alla verksamhetsdelar ger oss hög innovationsförmåga och produkter i framkant. 

Lojala samarbeten med både kund och leverantör gör att vi utvecklas tillsammans och vinner konkurrenskraft. Välmående förädlingsprocesser är självdrivande. 

Vi är ISO certifierade! Läs mer här!


Alf Pettersson AB’s Uppförandekod ”Code of conduct”

Vår uppförandekod handlar om arbetsvillkor, antikorruption och miljöansvar. Den bygger på FN:s Global Compact, och dess 10 principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption. Den visar vägen genom att beskriva de värderingar och krav vi ställer på medarbetare och affärspartners.
Principerna baseras även på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s globala mål för hållbar utveckling och ILO:s kärnkonventioner om rättigheter i arbetslivet. (International Labour Organization)

Uppförandekoden utgör ett övergripande ramverk, och kompletteras med detaljerade regler och riktlinjer för enskilda områden. Den ska respekteras och följas av alla i Alf Pettersson AB, alltifrån styrelse, ledning, enskilda medarbetare, kunder, leverantörer och samarbetspartners

Affärsetik och affärsprinciper
• Vi följer gällande lagar och förordningar
• Vi accepterar inte korruption
• Vi följer konkurrensrättsliga lagstiftningar
• Vi arbetar för att motverka ekonomisk brottslighet

Mänskliga rättigheter och affärsförhållanden
• Vi prioriterar säker arbetsmiljö och hälsa
• Vi verkar för likabehandling och mångfald
• Vi accepterar inte kränkande särbehandling eller diskriminering
• Vi accepterar inte barnarbete
• Vi accepterar inte tvångs- eller skuldarbete
• Vi värnar om rätten till föreningsfrihet
• Vi värnar om skäliga anställningsvillkor

Miljö
• Vi värnar om klimat och miljö
• Vi arbetar för att minska verksamhetens miljöpåverkan
• Vi ställer krav på våra affärspartners  • Kontakt

    Har du frågor?

    Kontakta oss